Wednesday, February 22, 2012

Panchamukh Shiv

PANCHAMUKH SHIVShiva Panchamukha Mantra

Sadyojaata Mukha:
Sadyojaatam Prapadyaami Sadyojaataayavai Namo Namaha !
Bhave Bhavenaathi Bhave Bhavasvamaam ! Bhavodbhavaaya Namaha !!

Vamadeva Mukha:
Vaamadevaaya Namo Jyeshtaaya Namah Shreshtaaya Namo Rudraya Namaha !
Kaalaaya Namaha Kalavikaranaaya Namo Bala Vikaranaaya Namo !
Balaaya Namo Bala Pramadhanaaya Namah Ssarva Bhootha Damanaaya Namo
Manonmanaaya Namaha !

Aghora Mukha:
Aghorebhyo Thaghorebhyo Ghora Ghora Tharebhyaha !
Sarvebhya Ssarva Sharvebhyo Namaste Asthu Rudra Roopebhyaha !!

Tatpurusha Mukha:
Tatpurushaaya Vidmahe Mahaa Devaaya Dheemahi !
Tanno Rudraha Prachodayaath !!

Eeshana Mukha:
Eeshaanassarva Vidyaanaam Eeshvarassarva Bhootaanaam !
Brahmaadhipathir Brahmanodhipapathir  Brahma Shivome Astu Sadaashivom !!
Tuesday, February 21, 2012

Mahashivaratri - Mahashiv Mantras

MAHA RUDRA STUTHI 
(Vedamantras)
Mahadeva Stuthi
Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraaya, Mahaadevaaya,
Tryambakaaya, Tripuraantakaaya, Trikaagni Kaalaaya,
Kaalaagni Rudraaya, Neelakantaya, Mrutyunjayaaya,
Sarveshwaraaya, Sadaashivaaya, Sriman Mahaadevaaya Namaha !!

Mahaashiv
Mahaa Linga Mantra
Oum Nidhanapataye Namaha ! Oum Nidhanapataantikaaya Namaha !
Oum Oordhvaaya Namaha ! Oum Oordhva Lingaya Namaha !
Oum Hiranyaaya Namaha ! Oum Hiranya Lingaya Namaha !
Oum Suvarnaaya Namaha ! Oum Suvarna Lingaya Namaha !
Oum Divyaaya Namaha ! Oum Divya Lingaya Namaha !
Oum Bhavaaya Namaha ! Oum Bhava Lingaya Namaha !
Oum Sharvaaya Namaha ! Oum Sharva Lingaya Namaha !
Oum Shivaya Namaha ! Oum Shiva Lingaya Namaha !
Oum Jwalaaya Namaha ! Oum Jwala Lingaya Namaha !
Oum Aatmaaya Namaha ! Oum Aatma Lingaya Namaha !
Oum Paramaaya Namaya ! Oum Parama Lingaya Namaha !
Ethath Somasya Suryasya Sarvalingagm Sthaapayathi Paanimantram Pavitram !!VISHVAROOPA MANTRA 

Rutagm Satyam Parambrahma Purusham Krishna Pingalam !
Oordhva Retham Viroopaaksham Vishvaroopayavai Namo Namaha !!RUDRA MANTRAS 

Sarvovai Rudrastasmai Rudraya Namo Astu !
Purushovai Rudrassanmaho Namo Namaha !!

Vishvam Bhootam Bhuvanam Chitram Bahudhaajaatam Jaayamaaananchayath !
Sarvohyesha Rudrastasmai Rudraya Namo Astu !!

Kadrudraaya Prachetase Meedushtamaayatavyane Vochemasha Stamagm Hrude !!
Sarvohmesha Rudrastanmai Rudraya Namo Astuhu !!

~ : ~ 

RUDRA STUTI
(From Kurmapuran)
Namo Devaya Mahate Devadevaaya Shooline, Tryambakaaya Trinetraaya Yoginaam Pataye Namaha !
Namostu Devadevaaya Mahadevaya Vedhase, Shambave Sthanave Nityam Shivaya Paramaatmane !
Namassomaaya Rudraya Mahaagraasaaya Hetave, Prapadyeham Viroopaksham Sharanyam Brahmachaarinam !
Mahadevam Mahayoga Meeshaanam Tvambikaapatim, Yoginaam Yogadaakaaram Yoga Maayasamaahrutham !
Yoginaam Gurumaachaaryam Yoga Gamyam Sanathanam, Samsaara Taaranam Rudram Brahmanam Brahmanodhipam !
Shaashvatam Sarvagm Shaantam Brahmanam Brahmana Priyam, Kapardinam Kalaamoortim Amoortim Amareshvaram !
Ekamoorthim Mahaamoortim Vedavedyam Sataamgatim, Neelakantam Vishvamoorthim Vyaapinam Vishvaretasam !
Kaalaagnim Kaaladahanam Kaaminam Kaamanaashanam, Namaami Girisham Devam Chandraavayava Bhooshanam !
Trilochanam Lelihaanam Aadityam Parimeshtinam, Ugram Pashupatim Bheemam Bhaskaram Tamasah Param !!


~ * ~