Saturday, November 29, 2014

Oum is Shiva
ఓం యొక్క పుట్టుక 
ఈ జగత్తులో అతి పురాతనమూ, సనాతనమూ అయినట్టివి వేదాలు.
వేదాలు పరమశివుని ముఖాలనుండి వెలువడినవి. 
ఇందులో ప్రధానమైన 3 వేదాల నుండే ఓం యొక్క పుట్టుక జనించింది
ఓం అనునది 3 అక్షరాల కలయిక
అ+ఉ+మ్ = ఓం 
మొదటి వేదం ఋగ్వేదములోని మొదటి ఋక్కు (గ్నిమీళే పురోహితమ్)  లోని మొదటి అక్షరం  
రెండవ వేదం యజుర్వేదంలోని మాద్యమ మంత్రం (యోని సముద్రో బందు) లోని మద్య అక్షరం
మూడవ వేదం సామవేదంలోని చివరి మంత్రం (అసమానంతరమ్) లోని చివరి అక్షరం మ్ అథర్వోపనిషత్ (అథర్వశిరశోపనిత్)

య: ఓంకార: స ప్రణవ: యః ప్రణవ: స సర్వ వ్యాపీ
య: సర్వ వ్యాపీ సో అనంతః యో అనంతస్తత్తారమ్ యత్తారమ్ 
తత్సూక్ష్మం యత్సూక్ష్మం తచ్చుక్లమ్ యచ్చుక్లమ్ 
తద్వైద్యుతమ్ యద్వైద్యుతం తత్పరం బ్రహ్మ
స ఏకోరుద్రః స ఈశాన: స భగవాన్ మహేశ్వర: స మహాదేవ:


అర్థము:
ఏది ఓంకారమో అదియే ప్రణవము, ఏది ప్రణవమో అదియే సర్వవ్యాపి 
ఏది సర్వవ్యాపియో అదియే అనంత శక్తియుత స్వరూపి ఉమయు,
ఉమయే తారకమంత్రమైన బ్రహ్మవిద్య
ఏది తారకమో అదియే సూక్ష్మ జ్ఞానశక్తి
ఏది సూక్ష్మమో అదియే శుద్దము
ఏది శుద్దమో అదియే విద్యుత్ అధిష్టాతి ఉమ అనబడును
ఏది ఉమాయో అదియే పరబ్రహ్మము 
అదియే అద్వితీయ రుద్రుడు  
అతడే ఈశానుడు 
అతడే భగవాన్ మహేశుడు 
అతడే మహాదేవుడు.
You can find more about Atharvasheerashopanishad matter in English here:
 http://www.vedarahasya.net/atharvasiras.htm

Monday, November 24, 2014

Shiva Pradakshina Stotras


శివ ప్రదక్షిణ స్తోత్రములు 


Shlokam 1:
Atmaatvam girijaapatissahacharah praanaasshareeram gruham
poojaathe vishayopabhogarachanaa nidraa samaadi sthithih
sanchaarah padayoh pradakshinavidhi strotraani sarvaagiro
yadyatkarma karomi thatthadakhilam shambo tavaaraadhanam

Shlokam 2:
Urasaa shirasaa drushtvaa manasaa vaachaa thathaa
padaabhyaam karaabhyaam karnaabhyaam pranaamoshtanga uchyathe


Shlokam 3:
Yanikanichapaapaani, Janmaanthara krutanicha
Taanitaani pranasyanthi, Pradakshina Padepade
Paapoham paapakarmaaham, Paapaatma Paapasambava
Traahimaam krupayaadeva, Sharanaagatavatsala
Anyadaa sharanam naasthi, Tvameva sharanam mama
Tasmaath kaarunyabhaavena, Raksharaksho Maheshvara


Shlokam 4:
Vande shambhumumaapathim suragurum vande jagatkaaranam
vande pannagabhooshanam mrugadharam vande pashoonaampathim
vande sooryashashaankavahni nayanam vande mukundapriyam
vande bhaktajanaashrayancha varadam vande shivamshankaram.


Shlokam 5:
Karacharanakrutamvaa karma vaakkaayajamvaa 
shravananayanajamvaa maanasamvaaparaadham
vihitamahivithamvaa sarvamethath kshamasvaa
shivashiva karunaabde sree mahaadeva shambho.

Shlokam 6:
Paurohityam rajanicharitam graamaanvitam niyogam
mataapatyamhi yanrutavachanam saakshivaadah paraannam
brahmadveshah khalajanarathih praaninaam nirdayatvam
maabuddevo mamapashupathe janmajanmaanthareshu
kshantajyomeparaadha shivashivabho sree mahadeva shambho.


Shlokam 7:
Yadakshara padabhrashtam, maatraaheenancha yadbhaveth
tatsarvam kshamyataamdeva, sadaashiva namosthuthe.శ్లోకం 1:
ఆత్మాత్వం గిరిజాపతిస్సహచరః, ప్రాణాశ్శరీరం గృహం
పూజాతే  విషయోపభోగరచనా, నిద్రా సమాది స్థితి:
సంచారః పదయో: ప్రదక్షిణవిధి: స్త్రొత్రాణి సర్వాగిరో
యద్యత్కార్మకరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనమ్. 


శ్లోకం 2:
ఉరసా శిరసా దృష్ట్వా, మనసావాచా తథా !
పాదాభ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం, ప్రణామోష్టంగ ఉచ్యతే !!


శ్లోకం 3:
యానికానిచ పాపాని, జన్మాంతర కృతానిచ
తానితాని ప్రణస్యంతి, ప్రదక్షిణ పదేపదే
పాపోహం పాపకర్మాణాం, పాపాత్మా పాపసంభావా
త్రాహిమాం కృపయాదేవ శరణాగతవత్సల 
అన్యదాశరణం నాస్తి, త్వమేవశరణం మమ.
తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షరక్షో మహేశ్వర. 


శ్లోకం 4:
వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగ భూషణం మృగధరమ్ వందే పశునాంపతిం
వందే సూర్యశశాంకవహ్ని నయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివంశంకరం. 

శ్లోకం 5:
కరచరణకృతంవా కర్మ వాక్కాయజంవా
శ్రవణనయనజంవా మానసంవాపరాధమ్
విహిత మహివితంవా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివశివ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో.


శ్లోకం 6:
పౌరోహిత్యం రజనిచరితమ్ గ్రామాన్వితం నియోగం
మఠాపత్యంహ్యనృతవచనం సాక్షివాదః పరాన్నం 
బ్రహ్మద్వేష: ఖలజనరతి: ప్రాణినాం నిర్దయత్వం 
మాబుద్దేవో మమ పశుపతే జన్మజన్మాంతరేషు  
క్షంతజ్యోమేపరాధ శివశివభో శ్రీమహాదేవశంభో. శ్లోకం 7:
యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనంచ యద్భవేత్ 
తత్సర్వం క్షమ్యతామ్ దేవ సదాశివ నమోస్తుతే. 

Wednesday, November 19, 2014

Vaidyanatha Vaidika Stotra Panchakam

Sri Vaidyanatha Vaidika Stotra Panchakamశ్రీ వైద్యనాథ వైదిక స్తోత్ర పంచకం 

ఆతార్యాయ నిషంగిణే కవచినే కాట్యాయ నీప్యాయ చ
శీభ్యాయేషుమతే నమః ప్రతరణాయో ర్మ్యాయ హ్రస్వాయ చ
తామ్రాయ ప్రహితాయ చేషుధిమతే వన్యాయ ఫేన్యాయ చ 
స్రోతస్యాయ చ వామనాయ చ నమః శ్రీ వైద్యనాథాయ తే.

దుందుభ్యాయ నమో భవాయ చ నమస్తీర్థ్యాయ కుల్యాయ చ
వైశంతాయ సుధన్వనే గిరిచరా యోగ్రాయ భీమాయ చ
ఉర్వర్యాయ నమః శివాయ బృహతే వృద్ధాయ సంవృద్ ధ్వనే
శ్రేష్టాయాస్తూ మయస్కరాయ చ నమః శ్రీవైద్యనాథాయ తే. 

క్షేత్రాణాం పతయేరుణాయ చ నమో వర్షీయసే శంభవే 
వృక్షాణాం పతయే నమః పరిచరాయోష్ణిషిణే మంత్రిణే 
కక్షాణాం పతయే దిశాం చ పతయే శంగాయ తే ధావతే 
సత్వానాం పతయే హిరణ్యపతయే శ్రీవైద్యనాథాయ తే. 

జ్యేష్ఠంమేస్తుప్రియం ధనంచ సుకృతం విశ్వం యశోమేఋతం
భూతం చ క్రతురస్తు మే చ మహిమా శ్రోతం బలం మే స్వరః 
భద్రం మే ద్రవిణం మతిశ్చ సుమతి: శర్మాస్తు చిత్తం చ మే 
శ్రేయః శం చ తనుశ్చ మేస్తు సుదినం శ్రీ వైద్యనాథ ప్రభో. 

యస్తామ్రోరుణ ఈశ్వర: శితవమో మీఢుష్టమః శంకరః 
యేనేదం భువనం చ భవ్యమమృతం భూతం భవిష్యత్ స్మృతం 
యం జానంతి బుధాః శృతం చ పురుషం కృత్తిం వసానం మహః 
సోస్మాన్ పాతు మహేశ్వరస్తు   పరళీ శ్రీ వైద్యనాథ: శివః.
  
ఈ స్తోత్ర పంచకం  కాశీ విశ్వారాద్య జగద్గురు శ్రీ వీరభద్ర శివాచార్య స్వామి గారిచే రచించబడినది.