Friday, May 20, 2011

SHIVA MANTRAS

SHIV MAHA MANTRAS

SAPTA KOTEESHU MANTRESHU,
MANTRAHA PANCHAKSHAROHAT !
BRAHMA VISHNVAADI DEVESHU,
YADHA SHAMBHURMAHATTARAHA !!

MOOLAM SHADAKSHARANCHAIVA
STHOOLANCHA NAVAMAAKSHARAM
SOOKSHMAM SAPTAAKSHARANCHAIVA
MAAYAKHYASHTAAKSHARAM BHAVETH
PRASAADAM DASHA BEEJANCHA
PANCHA PANCHAAKSHARA SMRITAHA


The Below Mantras are Very Powerful Mantras
1. SHIVAANGA MANTRAM:
"OUM HRAAM HREEM HROOM HRAIM HROUM HRAHA"
2.PANCHA PRASAADA MANTRAM:
"HA HROUM HAM HOM HAMSAHA"
3. PANCHAKSHARI MANTRAM:
"NAMAH SHIVAYA"
4. STHOOLA PANCHAKSHARI MANTRAM:
"OUM HRAM HREEM NAMAH SHIVAYA"
5. MOOLA PANCHAKSHARI MANTRAM:
"OUM NAMAH SHIVAYA"
6. SOOKSHMA PANCHAKSHARI MANTRAM:
"OUM HREEM (NAMAH) SHIVAYA"
(with Namah & without Namah also)
7. MAAYAA PANCHAKSHARI MANTRAM:
"OUM HROOM NAMAH SHIVAYA"
8. PRASAADA PANCHAKSHARI:
"OUM HRAAM HREEM HROOM NAMAH SHIVAYA"
9. SHIVAASTRA MANTRAM:
"OUM HRAHA ANANTHA SHAKTHI DHAMNE JYOTHI ROOPAAYA SHIVAASTRAAYA FHAT"
10. VYOMAASTRA MANTRAM:
"OUM AAM EEM OOM VYOMA VYAASINE VYOMAASTRAAYA FHAT"
11. KSHURIKAASTRA MANTRAM:
"OUM CHICCHIKHI CHICHYADIKSHU KRUTA KSHURIKAASTRAAYA FHAT"
12. AGHORAASTRA MANTRAM:
"OUM SPHURA SPHURA PRASPHURA GHORA THARA THANU ROOPA CHHATA CHHATA PRACHATA KAHA KAHA VAAMA VAAMA KHAATHAYA KHAATHAYA AGHORAASTRAAYA HOOM FHAT"

No comments:

Post a Comment