Sunday, December 23, 2012

Shiva Panchakshari Stotram

శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం
శ్రీ ఆది శంకరాచార్య విరచితం
ఓంకార బిందు సంయుక్తం, నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః
కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమో నమః

ఓం నం నమంత  మునయస్సర్వే, నమంత్యప్సర సాంగణాః
నరాణామాది దేవానాం, నకారాయ నమో నమః

ఓం మం మహత్తత్వం మహాదేవ, ప్రియం జ్ఞానప్రదం  పరం
మహా పాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమో నమః

ఓం శిం శివం శాంతం శివాకారం, శివానుగ్రహ కారణం
మహా పాప హరమ్ తస్మాచ్చికారాయ నమో నమః

ఓం  వాం వాహనమ్ వృషభోయస్య, వాసుకి: కరభుషణమ్
దామే శక్తి ధరం దేవం, వకారాయ నమో నమః

ఓం యం యకారే సంస్థితో దేవో, యకారం పరమమ్ శుభమ్
యం  నిత్యం పరమానందం, యకారాయ నమో నమః


యమ క్షీరాంబుధి మందవోద్భవ, మహా హాలాహలమ్ భీకరమ్
దృష్ట్వా తత్ర పలాయితాస్సురగణాన్నారాయణాదీన్థదా
నం పీత్వా పరిపాల యజ్జగదిదమ్, విశ్వాధికం శంకరం
సేవ్యోనస్సకలాపదామ్ పరిహారాణ్ కైలాసవాసే విభుమ్

షడక్షర మిదమ్ స్తోత్రం, యః పఠెచ్చివ సన్నిధౌ
తస్య మృత్యు భయమ్ నాస్తి హ్యప మృత్యు భయం కృతః
యత్క్రుత్యం తన్న కృత్యం, యదక్రుత్యమ్ కృత్యవత్తదా చరితమ్
ఉభయో: ప్రాయశ్చితం, శివ తవ నామాక్షర ద్వాయోచ్చరితం

శివ శివేతి శివెతి శివేతివా, భవ భవేతి భవెతివా
హర హరేతి హరేతి హరేతివా, భజ  మనశ్శివమేవ నిరంతరమ్


Rudrabhishekam - Deepa Vishishtathaశివపూజ - దీప ప్రాముఖ్యత 

Deepa Pramukhyatha
Rudrabhisheka pujadow deepam prajjvala metyudheehi
akhanda deepa heenaayaa saa pooja nishphalam bhaveth    - Rudrakalpam

వివరణ: రుద్రాభిషేక సమయంలో దీపం ప్రజ్వలిస్తూ ఉండాలి. అఖండ దీపం ఆరిపోకుండా చూడాలి, ఒకవేళ ఆరిపోయిన ఆ పూజ నిష్ఫలము.


Vishishta Deepam

Kapilaadi ghruthanchaiva thila thailamadaapivaa
bilvaadi vruksha (tailaani) tailancha deepa thaila mihuchyathe        - Merutantra

వివరణ: రుద్రాభిషేక దీపానికై కపిల గోవు నెయ్యి, నువ్వుల నూనె, బిళ్వము లాంటి వృక్ష జాతుల నునె వాడాలి.Nishedha Taila Deepam 

Eranda nimba tailaadeen varjayeth shivapoojane                - Merutantra


వివరణ: శివపూజలో  దీపమునకై ఆముదము, వేప నూనె, ఆవ నూనె, అవిశ నూనెలు వాడరాదు.Deepa Phalam

Goghrutaath jnaana siddishcha moksha praapthi sthathahaparam
sampadvruddi yashovruddi thila thailamdaadaaticheth                      - Bhavishyapuran

వివరణ: ఆవు నెయ్యి జ్ఞాన సిద్ధిని మరియు అంత్యమున మోక్షమును, నువ్వుల నూనె సంపత్తును కీర్తి వృద్దిని ఇవ్వగలవు. Akhanda Deepa Pramaanam

Deepam saptaangulotyedam dharmamecchiva sannidhow

వివరణ: శివ సన్నిధిలో 7 అంగుళముల ఎత్తు అఖండ దీపం ఉంచాలి.

Uttamaajasya deepasyamaanam  saptaangulocchayam
madyamam tryangulam proktha, mekaangulyadhamam smrutham.

వివరణ: 7 అంగుళ ఎత్తు దీపం ఉత్తమం, 3 అంగుళముల దీపం మధ్యమం, 1 అంగుళ దీపం అధమంగా తెలియవలె.


ధాన్యం గాని, బియ్యం గాని పైన చెప్పిన ఎత్తుకు సరిపడునట్లు పోసి అందు పైన అఖండ దీప పాత్ర నుంచాలి.
Nandeeshwara Prastuthi

 Nandeeshwara Prastuthi
Vrusharajo mahatejo mahamegha samasyanaha
meru mandara kailasa himaadri shikharopama
sitabhra shikharaakaaram kakudaa parishobhithaha
maha bhogendra katvena valenacha virajitaha
raktaasya shrunga charano rakta praaya vilochanaha
peevaronnatha sarvaanga ssuchaaru gamanojvalaha
prashasta lakshana sreemaan prajvalan manibhushanaha
thathaa thaccharana nyaasa praapitho vara vigrahaha
goraaja purusha sreemaan sreemaan cchuta varaayudhaha
tamorajnam pusrutya samekaamaam prayacchatuhu


Nandeeshwaro mahaatejo nagendra tanayaatmajaha
sa naarayana kairdevair nitya mabhyarcha vandithaha
sharva svantha puradwari sambha parijanaih sthithaha
sarveshwara samaaprakhya ssarvaa sura vimardhanaha
sarveshaam shiva dharmaanaa madyakshatvebhishechitaha
shiva prayaha shivaasakta sree macchoola varaayudhaha